3 YÊU CẦU CẦN THIẾT KHI THAM GIA ĐẦU TƯ EB-5

Chương trình đầu tư định cư EB-5 do USCIS (Sở Nhập tịch & Di trú Hoa Kỳ) quản lý, được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua năm 1990 với mục đích kích thích nền kinh tế Mỹ thông qua việc đầu tư và tạo việc làm cho công dân và thường trú nhân Mỹ. EB-5 là cơ hội dành các nhà đầu tư trên thế giới cùng với các thành viên gia đình trở thành công dân Hoa Kỳ một cách nhanh chóng.

Để đầu tư thành công vào một dự án nằm trong chương trình EB-5, các nhà đầu tư trước hết cần đảm bảo 3 yêu cầu sau:

1. DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ

Tất cả các nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới. Doanh nghiệp thương mại đó phải:

– Được thành lập sau ngày 29/11/1990 hoặc

– Được thành lập vào hoặc trước ngày 29/11/1990 và là:

+ Được mua lại và doanh nghiệp hiện tại được tái cơ cấu thành một doanh nghiệp thương mại mới, hoặc

+ Mở rộng thông qua đầu tư để tăng 40% giá trị ròng hoặc số lượng nhân viên.

Doanh nghiệp thương mại có nghĩa là bất kỳ hoạt động sinh lời từ hoạt động kinh doanh hợp pháp liên tục bao gồm, nhưng không giới hạn:

– Sở hữu cá thể

– Quan hệ đối tác (dù có giới hạn hay chung) 

– Công ty Cổ phần

– Liên doanh

– Tập đoàn

– Pháp nhân khác, có thể là công khai hoặc thuộc sở hữu tư nhân.

Một doanh nghiệp thương mại có thể bao gồm công ty mẹ và các công ty con. Và mỗi công ty con đó tham gia vào một hoạt động kinh doanh hợp pháp vì lợi nhuận.

Lưu ý: Định nghĩa này không bao gồm hoạt động phi thương mại.

2. TẠO VIỆC LÀM     

Một nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư số vốn tối thiểu bắt buộc vào một doanh nghiệp thương mại mới đồng thời tạo ra 10 việc làm toàn thời gian (35 giờ/tuần) cho thường trú nhân và công dân Mỹ.

– Đối với một doanh nghiệp thương mại mới không nằm trong một trung tâm khu vực: 10 việc làm toàn thời gian phải được tạo ra trực tiếp bởi doanh nghiệp (có nghĩa là doanh nghiệp thương mại mới phải là chủ nhân của người lao động).

– Đối với một doanh nghiệp thương mại mới thông qua trung tâm vùng (Regional Center): 10 việc làm có thể được tạo trực tiếp hoặc gián tiếp bởi doanh nghiệp thương mại mới. (Công việc gián tiếp là những công việc được tổ chức bên ngoài doanh nghiệp thương mại mới nhưng được tạo ra như là kết quả của doanh nghiệp thương mại mới).

– Trong trường hợp đầu tư vào doanh nghiệp gặp khó khăn, nhà đầu tư EB5 có thể dựa vào việc duy trì công việc. Nghĩa là nhà đầu tư phải chứng minh rằng, trong vòng 2 năm số lượng nhân viên hiện tại đang/sẽ được duy trì không ít hơn so với trước khi đầu tư. Doanh nghiệp khó khăn là doanh nghiệp tồn tại ít nhất 2 năm và phát sinh lỗ ròng trong 12 – 24 tháng trước ngày ưu tiên trên Đơn I-526 của nhà đầu tư nhập cư. Số tiền thua lỗ trong giai đoạn này phải bằng ít nhất 20% giá trị thực của doanh nghiệp gặp khó khăn trước khi thua lỗ.

3. VỐN ĐẦU TƯ

Tiền mặt, thiết bị, hàng tồn kho, tài sản hữu hình khác, tương đương tiền và nợ được bảo đảm bằng tài sản thuộc sở hữu của nhà đầu tư đều được xem là vốn. Tất cả số vốn sẽ được định giá theo giá trị thị trường bằng đồng đô la Mỹ. Tài sản được mua, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng các hình thức bất hợp pháp (như các hoạt động tội phạm) sẽ không được xem là vốn theo mục đích của phần 203 (b) (5) của Đạo luật.

Lưu ý: Nhà đầu tư nhập cư phải xác định rằng mình là chủ sở hữu hợp pháp của vốn đầu tư.

Các khoản đầu tư tối thiểu bắt buộc là:

– Đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới không nằm trong một trung tâm khu vực, khoản đầu tư tối thiểu là 1.000.000 USD.

– Đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại nằm trong khu vực ưu tiên việc làm, khoản đầu tư tối thiểu là 500.000 USD.

Khu vực ưu tiên việc làm (TEA) là một khu vực ngoài đô thị hoặc một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất bằng 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình cả nước tại thời điểm đầu tư.

(Tổng hợp)

Related News

error: Content is protected !!